• General

    Lecturer

    Katsuaki Suzuki, Naoshi Hiraoka, Ryuichi Matsuba, Yoshiko Goda, Hiroshi Nakano, Toshihiro Kita, Yoshihiro Ekawa, Masashi Toda, Shigeki Tsuzuku

    Contact: Katsuaki Suzuki

第13回:経営戦略論から見た教育・学習・知識第15回:LMSを活用した行動変容支援に関する研究